PRÁVNA POMOC :

Bezplatnú právnu pomoc poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom Centra právnej pomoci od januára 2006.

Čo je poslaním Centra právnej pomoci?

Poskytnúť nové možnosti ochrany práv pre každého, kto nemá peniaze ani majetok na zabezpečenie právnej pomoci a zvyšovať právne povedomie spoločnosti.

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.

Kde nájdete kancelárie Centra právnej pomoci?

V Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline, v Prešove, v Liptovskom Mikuláši, v Tvrdošíne, v Humennom, v Hlohovci, v Rimavskej Sobote, v Nitre, vo Svidníku, v Trenčíne a konzultačných pracoviskách v Čadci, vo Veľkom Krtíši, v Prievidzi, v Levoči a v Nových Zámkoch.

Čo môže Centrum právnej pomoci poskytnúť klientovi?

1. Ak klient spĺňa podmienky nároku na poskytnutie právnej pomoci, centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc.

2. Právna pomoc môže mať potom formu :

• právneho poradenstva (konzultácie),

• mediácie (mimosúdne riešenie sporov),

• spísanie podania na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.),

• zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom,

• vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Akú pomoc poskytuje Centrum právnej pomoci?

Právnu pomoc poskytujeme vo vnútroštátnych sporoch vo veciach :

• občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa),

• rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy)

• pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.).

• obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte)

• v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.)

• v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

http://www.legalaid.sk/