KDE NÁJDEME ODBORNÚ POMOC?

Môžeme sa obrátiť na psychológa, lekára alebo sociálneho pracovníka so vzdelaním v oblasti psychoterapie a smútkového poradenstva. Niektorí psychoterapeuti majú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, iní pracujú na priamu platbu. Bezplatnú psychologickú pomoc nám poskytnú psychológovia a sociálni pracovníci Centra poradensko-psychologických služieb – Referát poradensko-psychologických služieb (RPPS) Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

RPPS je samostatným špecializovaným poradenským systémom so 46 pracoviskami na území celého Slovenska (http://www.i-psychologia.sk/view-412.php).

RPPS poskytujú :

1. Psychologické a psychosociálne poradenstvo :

a/ v oblasti manželských a rodinných vzťahov

b/ v oblasti špecifických problémov rodiny – rozvod, násilie, problém závislosti

v rodine, prevencia porúch správania detí a i.

c/ v oblasti osobnostných problémov

d/ v oblasti závažných životných zmien a krízových situácií v živote človeka, rodiny

2. Psychoterapeutickú a psychodiagnostickú činnosť

3. Prípravu a posudzovanie žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a odbornú spoluprácu pri organizovaní medzištátneho osvojenia

4. Preventívno-výchovné a vzdelávacie podujatia :

preventívne programy pre mládež i dospelých ( predovšetkým prevencia drogových a iných závislostí a výchova k manželstvu a rodičovstvu) prednostne pre špecifické cieľové skupiny a klientelu OSPO a SK, detské domovy, klientelu RPPS.

Konzultačné hodiny pre klientov RPPS sú spravidla od 8,00 – 16,30 hod., po dohode, pokiaľ to umožňujú prevádzkové pravidlá konkrétneho ÚPSVaR aj v čase po 16,30 hod.

Adresár bezplatného psychologického poradenstva :

http://www.i-psychologia.sk/view-412.php

Občianske združenie veda.sk , Bratislava

http://www.veda.sk/veda-sk.htm

ARTETERAPIA.

Je výbornou liečivou metódou. Podľa definície Doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc : „Arteterapia je liečba ľudskej psychiky prostredníctvom výtvarných umeleckých aktivít. Základná tradícia sa dá vystopovať už v prapočiatkoch kultúry ľudstva. Dnes čerpá arteterapia z množstva prístupov, od psychoanalytických až po šamanské. Podstatné pre absolventa je, že nemusí vedieť vôbec kresliť. Umelecké nadanie nie je potrebné. Dôležitý je proces tvorenia a následná práca s výtvorom. Využíva nielen výtvarné činnosti, je úzko prepojená s inými oblasťami kultúry a umení, napr. s literárnou, pohybovou, dramatickou.“

Aký má arteterapia prínos pre človeka?

Pomocou zvolených tém a umeleckých techník človek prežíva kontakt samého so sebou. Arteterapia poskytuje sebapoznávanie, sebavyjadrenie, kreatívne riešenia, podporuje tvorivosť. Môže odstrániť alebo zmierniť ťažkosti chorého človeka, riešiť problémy zdravého človeka. Prostredníctvom arteterapie sa môžete vyrovnať s traumami, emocionálnymi problémami. Poskytuje možnosti rastu osobnosti.

Pre aké typy ľudí a chorôb je určená?

Arteterapia sa využíva v rovnakých oblastiach ako iné terapie. Od vážnych chorôb až po sebapoznávanie, relax. Je vhodná pri práci s deťmi, dospelými aj seniormi, či už individuálne alebo skupinovo.

Čo človek môže získať?

Arteterapia sa radí skôr k pomocným terapiám. Pri vážnejších problémoch je vhodné, aby bola doplnková k základnej liečbe, terapii. V procese tvorby človek vníma svoje JA, môže objaviť svoju spirituálnu stránku, odplaviť a pretaviť, čo ho ťaží, zbaviť sa stresu.

(E. Stanová : Objavte seba, objavte šťastie)

Duchovná starostlivosť.

S utrpením a so smrťou blízkeho človeka často strácame naše sny a plány do budúcnosti, strácame zmysel a hodnoty, pre ktoré sme žili, strácame vieru v dobro, v spravodlivosť, v Boha, strácame nádej, že raz sa k týmto hodnotám opäť dopracujeme.

Aby sa človek s utrpením vyrovnal, musí ho prežiť, prijať a nájsť jeho zmysel. Toto hľadanie je ťažké, bolestné, často zdĺhavé a plné hnevu, smútku a neistoty.

Je veľmi dôležité vedieť, že na Slovensku sú ľudia a organizácie, ktoré nám podávajú pomocnú ruku. Okrem iného nám pomáhajú spolu hľadať odpovede na otázky, ktoré nám prinesú úľavu.

Psychologická starostlivosť – sprevádzanie.

Sprevádzať znamená spoločne zdieľať bolesť i radosť v živote, byť oporou, byť k dispozícii a spoločne hľadať to, čo prináša radosť a nádej.

Ako hovorí MUDr. Mária Jasenková „sprevádzať znamená dávať aj dostávať. Rodiny nám pomáhajú uvedomiť si, čo je v živote dôležité a pre čo sa oplatí žiť, pomáhajú nám vidieť to, čo bežne nevidíme. Dôvera, otvorenosť a úprimnosť, ktoré vo vzťahu prežívame, nám prinášajú naplnenie. Naším cieľom je byť im oporou vo chvíľach, keď to budú chcieť a potrebovať“.

(MUDr. M. Jasenková a kol.: Brožúrka pre rodičov)

Na Slovensku dlhoročne pôsobí detský hospic Plamienok n.o., ktorý ma rokmi overené odborné zázemie, skúsenosti a výsledky pri sprevádzaní rodín po strate dieťatka.

Detský hospic Plamienok vám ponúka kontakty na rodiny, ktoré prešli a prechádzajú procesom smútenia a organizuje na Slovensku svojpomocnú skupinu smútiacich rodičov.

Diskusné skupiny na internete umožňujú podeliť sa o svoju bolesť, „porozprávať sa na diaľku“, resp. odoslať slová podpory. Môžu fungovať rôznym spôsobom, najčastejšie prostredníctvom mailovej pošty. Do skupiny sa treba prihlásiť. Každý člen môže poslať mail, ktorý potom dostanú všetci ostatní členovia skupiny a majú možnosť poslať odpoveď. Do diskusnej skupiny smútiacich rodičov na Slovensku sa môžete zapojiť prostredníctvom webovej stránky www.plamienok.sk.

V Poradenskom centre PLAMIENOK ponúkajú poradenstvo a psychologickú pomoc

KOMU :

-Rodinám, ktoré prežívajú ťažké obdobie po strate svojho blízkeho

-Deťom a adolescentom, ktorí zažili stratu blízkeho ( rodiča, súrodenca, starého rodiča)

-Rodinám po strate dieťaťa (napr. choroba, nehoda, samovražda, otrava, náhle úmrtie a pod.

PONÚKAJÚ :

-individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo

-skupinové stretnutia rodín (rodičov aj detí)

– individuálne alebo skupinové stretnutia detí a adolescentov, ktorí prišli o svojho súrodenca, rodiča alebo starého rodiča

-víkendové stretnutie rodičov a detí

-letné tábory pre deti po strate blízkeho

PONÚKAJÚ TIEŽ :

vzdelávanie pracovníkov pomáhajúcich profesií a študentov, ktorí sa zaujímajú o paliatívnu starostlivosť a pomoc v smútení.

 

Do Poradenského centra pozývajú aj deti a adolescentov, ktorí stratili svojho rodiča alebo starého rodiča:

Radi ponúknu pomocnú ruku aj im a do Poradenského centra PLAMIENOK pozývajú aj deti a adolescentov po strate svojho rodiča alebo starého rodiča.

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOLOBEH ŽIVOTA PONÚKA:

Na našej webovej stránke sme zriadili BLOG, prostredníctvom ktorého sa môžete „porozprávať na diaľku“, vyjadriť bolesť, podeliť sa o skúsenosť, poskytnúť podporu druhým, či len sa zapojiť do zdieľania. Všetci ste vítaní…

 

Kontakt : info@kolobehzivota.sk