Opis jednotlivých krokov :

List o prehliadke mŕtveho – nemocnica, obvodný lekár , záchranná zdravotná služba :

Najskôr je potrebné vybaviť list o prehliadke mŕtveho. Ak nastalo úmrtie v nemocnici, tak list vystavia v nemocnici. Pokiaľ nastalo úmrtie doma, list vystavuje buď oprávnený lekár záchrannej zdravotnej služby (záchranná linka 155), alebo obvodný lekár. Na základe 3 kópii tohto listu vám na matrike vystavia úmrtný list.

Úmrtný list – matrika :

Úmrtný list vybavíte na matričnom úrade príslušného mestského alebo obecného úradu podľa miesta úmrtia vášho blízkeho. Potrebujete k tomu 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohéhoobčiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Na matrike sa zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystavia vám úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a potom odovzdá túto žiadosť na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu nebohého. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa. Doba vybavenia bez čakania a bez poplatku.

Matrika zasiela úmrtný list a dokumenty na príslušný okresný súd – k dedičskému konaniu.

Pohreb – pohrebná služba :

Je potrebné vybrať si pohrebnú službu – súkromnú alebo štátnu, ktorá môže za poplatok zabezpečiť všetky administratívne náležitosti (list o prehliadke, úmrtný list), nevyhnutné pre následné vybavenie pohrebu. K tomu je potrebné, aby ste ako obstarávatelia pohrebu splnomocnili pohrebnú službu pre tieto úkony. Pokiaľ ste si potrebné doklady obstarali sami, pohrebná služba zorganizuje všetky úkony súvisiace s pohrebným obradom.

V súčasnej dobe začína byť u nás trendom urobiť z poslednej rozlúčky osobnejší akt, podľa vášho želania. K tomu patrí výber hudby počas obradu, ako aj video prezentácia, ktorá pripomína významné udalosti zo života nebohého. Pohrebná služba dokáže zabezpečiť aj smútočné potreby ako rakvy, krížiky, parte, kytice, vence a pod.

Ak si želáte, aby bol obrad cirkevný, je potrebné vybaviť všetky potrebné náležitosti na fare v mieste bydliska. Potrebujete k tomu  kópiu listu o prehliadke mŕtveho, ktorá je potvrdená pohrebnou službou o čase a termíne pohrebu.

Veľmi dôležité je zabezpečiť výber hrobového alebo urnového miesta. Pokiaľ zomrelý nebol nájomcom žiadneho, pridelí sa mu nové hrobové alebo urnové miesto. Ak bude pochovaný v už existujúcom hrobe, je veľmi dôležité, aby nájomca tohto hrobového miesta dal súhlas k následnému pochovaniu, pokiaľ ním nie je samotný obstarávateľ pohrebu.

Finančná pomoc :

Príspevok na pohreb – Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) :

Príspevok na pohreb poskytuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého. O príspevok na pohreb môže žiadať oprávnená osoba , čiže plnoletá fyzická osoba, ktorá si nárok na príspevok na pohreb uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Výška príspevku je 79,67 Eur. Štátna sociálna dávka je jednorazová. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zosnulého.

Podmienky nároku na príspevok :

a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou

b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR

c) trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR.

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke – Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) :

V prípade, že vás daná situácia priviedla do stavu finančnej núdze, máte nárok na príspevky a pomoc zo strany štátu, ktoré sa riešia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke je zabezpečenie pomoci v hmotnej núdzi pre rodičov a nezaopatrené deti do 25 rokov, žijúce s nimi v domácnosti, ktoré nemajú príjem alebo ich príjem nepresiahne výšku minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2014 nastávajú zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. K zmene sa pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti a spravodlivejšej podpore tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

V rámci pomoci v hmotnej núdzi sa budú od 1. januára 2014 poskytovať:

  1. dávka v hmotnej núdzi
  2. ochranný príspevok
  3. aktivačný príspevok
  4. príspevok na nezaopatrené dieťa
  5. príspevok na bývanie

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci –   Mestský / Obecný úrad  (oddelenie sociálnych služieb) :

 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci je vám poskytovaná na základe trvalého pobytu v danom meste na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

K jej vybaveniu budete potrebovať :

  • potvrdenie o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, vrátane prídavkov na deti a výživného, alebo rozhodnutie z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o hmotnej núdzi a poberaní dávky v hmotnej núdzi,
  • v prípade ak je žiadateľ alebo fyzické osoby, ktoré sú s nim spoločne posudzované, nezamestnaný/é, potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a doklad zo sociálnej poisťovne o poberaní podpory v nezamestnanosti,
  • u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy,
  • doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade mimoriadnych výdavkov alebo čestné prehlásenie o použití poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej dávky sociálnej pomoci, – doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o splátkach nedoplatku na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu.

Vdovský / vdovecký a sirotský dôchodok –  Sociálna poisťovňa  ( SP ) :

Pri strate manželského partnera a rodiča majú pozostalí nárok na vdovský a sirotský dôchodok.

Nárok na vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok vzniká dňom smrti manžela/ky, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste, alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (prípadne deň, ktorý nezvestný/á neprežil/a) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/ky za mŕtveho.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/á:

a) ku dňu smrti poberal/a starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok

b)  ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok

c) ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok

d) zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Treba podať písomnú žiadosť na pobočke sociálnej poisťovne, ku ktorej patríte podľa bydliska. Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa/ky a poistenca, po ktorom sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ/ka na účely spísania žiadosti o vdovský/vdoveckýdôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

K žiadosti treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list (výpis z knihy manželstiev) a úmrtný list. Ak zosnulý/á pred smrťou pracoval/a, treba doplniť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Okrem toho môže sociálna poisťovňa vyžadovať aj doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne), vojenskú knižku, alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí a ďalšie dokumenty.

Aby nárok na vdovský/vdovecký dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Vdovský/vdovecký dôchodok je možné poberať počas jedného roka od smrti manžela/ky. Dlhšie ho môže pozostalý dostávať len vtedy, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidný s poklesom vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, dovŕšil dôchodkový vek, vychoval aspoň tri deti alebo dovŕšil 52 rokov a zároveň vychoval aspoň tri deti. Nezaniká však nárok na dôchodok. Nárok na dôchodok zanikne až uzatvorením nového manželstva či úmrtím vdovy/vdovca.

Ak zomrie poberateľ starobného dôchodku, jeho manžel/ka by mal dostávať vdovský/vdovecký dôchodok vo výške 60 percent z penzie, ktorú poberal jeho manžel/ka. Nezaopatrené deti zase majú nárok na sirotský dôchodok v sume 40 percent z jeho pôvodného dôchodku. Celkovo však suma vyplácaných pozostalostných dôchodkov nemôže presiahnuť sto percent penzie zosnulého. Ak manželia mali viacero nezaopatrených detí, všetky pozostalostné dôchodky sa pomerne znížia, tak aby nepresahovali sumu pôvodného dôchodku.

Psychologická pomoc    –  ÚPSVaR   (referát poradensko–psychologických služieb) :

Ak cítite, že máte problémy so vzniknutou situáciou v psychickej oblasti, že je toho na vás priveľa, že sa potrebujete porozprávať s niekým, kto vám porozumie, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vám i dieťaťu poskytnú  bezplatnú psychologickú pomoc psychológovia a sociálni pracovníci Centra poradensko-psychologických služieb (CPPS). Centrum patrí pod  Referát poradensko-psychologických služieb (RPPS).

Centrum poradensko-psychologických služieb je samostatným špecializovaným poradenským systémom so 46 pracoviskami na území celého Slovenska ( viac o CPPS nájdete v časti KDE HĽADAŤ POMOC ) http://www.i-psychologia.sk/view-412.php.

Dedičské konanie  –  notár :

Dedičské konanie je súdnym konaním.

V prípade úmrtia človeka, na základe poverenia príslušného súdu, vedie notár v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve. Dedičia si nemôžu notára vybrať, pretože notára poveruje vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd, na základe Rozvrhu práce a rozdeľovníka notárov, v  príslušnom meste. Doba určenia – pridelenia je 7 až 14 dní.

Na úmrtnom liste je vyznačená osoba zabezpečujúca pohreb, ktorá je zároveň prvou kontaktnou osobou pre notára, za účelom predbežného šetrenia. V predbežnom šetrení notár požaduje nahlásenie majetku vrátane pohľadávok a veriteľov. Následne po preskúmaní všetkých listín notár zvoláva dedičské konanie.

Notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve. Osvedčenie o dedičstve nadobudne právoplatnosť a účinky právoplatného uznesenia súdu. Následne notár v mene dedičov vykonáva všetky úkony, vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, na základe osvedčenia o dedičstve.