Zoznam jednotlivých krokov :

  • list o prehliadke mŕtveho :NEMOCNICA,     OBVODNÝ LEKÁR,      ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  ( linka 155 )
  • úmrtný list :  MATRIKA – MESTSKÝ / OBECNÝ ÚRAD
  • pohreb :  POHREBNÁ SLUŽBA,   FARA
  • potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa :  POHREBNÁ SLUŽBA

Finančná pomoc :

  • príspevok na pohreb : ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
  • vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok : SOCIÁLNA POISŤOVŇA
  • dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke : ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci  MESTSKÝ/OBECNÝ ÚRAD (oddelenie sociálnych služieb)

Psychologická pomoc :

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY   (referát poradensko – psychologických služieb)

Dedičské konanie :

NOTÁR