NAŠE  PROJEKTY:

1) KOLOBEH  LÁSKY:

„Uvedom si svoje talenty a dary“.

Všetky aktivity tohto projektu sú zamerané na rozvoj sebalásky a uvedomenie si svojej hodnoty, talentov a darov. Deti i dospelých vedieme k aktívnemu uvedomovaniu si seba samého prostredníctvom činností a hier vplývajúcich na rozvoj ich talentov počas letných táborov, dramaterapeutických dielní,  aj víkendových terapeutických pobytov. Motivujeme deti, aby premýšľali aj o svojom budúcom zamestnaní a snažíme sa ich v tom podporovať. Zabezpečujeme im doučovanie, návštevy záujmových krúžkov, pomáhame im nájsť konkrétne zamestnanie, či zabezpečiť pravidelné stretnutia s psychológom. Pomáhame im uvedomiť si silné aj slabé stránky, zisťujeme, čo ich trápi a snažíme sa nájsť pre ne motiváciu.

„Komunikuj s láskou alebo päť jazykov lásky“.

Tento projekt pomáha našim deťom i dospelým uvedomiť si, že vo vzťahoch je najdôležitejšia komunikácia, ktorá veľakrát zlyháva na vzájomnom nepochopení, neporozumení, či pocite nelásky.  Učíme sa uvedomiť si svoj dominantný jazyk lásky, ale poznať a naučiť sa prejavovať prostredníctvom všetkých piatich jazykov lásky. Tomu sú prispôsobené aktivity a hry počas letných táborov, dramaterapeutických dielní, aj víkendových terapeutických pobytov. Projekt tiež podporuje vzájomnú komunikáciu medzi deťmi aj dospelými nielen počas pobytov, ale aj v  medziobdobí podporou osobných stretnutí či prostredníctvom sociálnych sietí.

2) KOLOBEH  POMOCI:

„Pomôž si arteterapiou“

Prostredníctvom pravidelných dramaterapeutických dielní a divadelných workshopov  chceme zmierniť následky smútku a budovať sebavedomie detí a mladých ľudí po strate rodiča. Práca s emóciami im pomáha postupne sa vyrovnať so stratou blízkeho a jej prostredníctvom deti hlbšie vtiahnuť do reálneho života.  Dramaterapeutické dielne využívajú metódy dramatickej výchovy, ktorá rozvíja osobnostné a sociálne  zručnosti špecifické pre tvorivý proces. Pri spoločnej tvorbe sa stretávajú deti a mladí ľudia  OZ Kolobeh života a študenti herectva Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove. Na našich letných aj víkendových pobytoch vo veľkej miere využívame liečivé účinky výtvarných a hudobných aktivít.

„Pošli pomoc ďalej“.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je poslať pomoc ďalej a stať sa pomáhajúcim. Aby sme sa vďaka tomu sami posilnili a neuviazli v pozícii obete. Budujeme si vlastnú dobrovoľnícku základňu. Mnohými aktivitami podporujeme naše deti, aby vrátili či posúvali pomoc ďalej, napr. rôznymi službami v ubytovacích zariadeniach našich víkendových pobytov a  letných táborov: pomoc v kuchyni a v obsluhe, zametanie, čistenie a pletie vonkajších priestorov. Taktiež zapájame dospelých aj deti do dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú zamerané na získavanie finančných aj materiálnych potrieb združenia, napr. zbierka Dni nezábudiek Ligy za duševné zdravie, materiálne zabezpečenie letných táborov a iné.

„Úplné rodiny pomáhajú neúplným“.

V rámci tohto projektu máme pripravenú rovnomennú kampaň, prostredníctvom ktorej oslovujeme verejnosti známe, úspešné „úplné rodiny“, ktoré napr. výtvarným stvárnením svojej rodiny skladajú pexeso, ktorého predajom zabezpečíme vlastnú propagáciu a fundraising pre naše aktivity.

3) KOLOBEH  ZDIEĽANIA:

„Každá slza má zmysel“

Projekt je zameraný na edukáciu verejnosti a propagáciu našej organizácie a aktivít. V rámci seba zviditeľňovania sú nosnými dve témy. Jednou je propagácia nášho združenia a jeho aktivít, aby sa o nás ľudia dozvedeli a mohli s nami zdieľať svoj osud, zapojiť sa do našich aktivít. Druhou je odkrývať tabu spojené so smrťou a smútením na Slovensku. Ide predovšetkým o osvetu a vzdelávanie v oblasti smútkového poradenstva a smútkovej terapie. Jednou z foriem edukácie a zviditeľňovania združenia je naša webová stránka, facebook, edukačný leták s užitočnými informáciami o smútení a ďalšie nosiče informácií v podobe  tričiek, šiltoviek, hrnčekov, ozdobných šnúriek, voňačiek do auta a pod. Dôležitou súčasťou tohto projektu je organizácia besied, prednášok, workshopov pre širokú verejnosť a publicita témy smrti a smútenia.

„Dajme si o sebe vedieť, aby sa mohla vytvoriť sieť“.

Ideou tohto projektu je networking. V rámci neho je našim veľkým partnerom Liga za duševné zdravie, s ktorou vytvárame najužšie partnerstvo jednak spoločnými aktivitami a projektmi, jednak prelinkovaním našich webových stránok. Ďalej sa snažíme o nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností, propagáciu a spoluprácu s organizáciami s podobným zameraním na Slovensku aj v Čechách, predovšetkým s neziskovou organizáciou Plamienok.  Medzinárodné partnerstvo sme nadviazali s prvou organizáciou prírodného pohrebníctva „Ke kořenům“ v Prahe, ktoré vyústilo do založenia slovenského OZ Ku koreňom. Spolupracujeme tiež so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb. Veľmi zaujímavou a pomáhajúcou je spolupráca s organizáciou Tvrďák a spoločné aktivity nás spájajú so Súkromným konzervatóriom D. Kardoša, Súkromnou  ZUŠ Dama, OZ Vaše divadlo, OZ Resuscitácia  a Na 100% v Prešove. Veľmi si vážime spoluprácu s mestami Prešov a Poprad, hotelom Sipox a penziónom Nebeski. Veľkú radosť máme z partnerstva s AS Trenčín prostredníctvom podujatia Hviezdy deťom.

„Osveta umením“

Spôsob prezentácie problematiky smrti a smútenia prostredníctvom umenia považujeme za veľmi vhodnú a účinnú formu ako sprostredkovať a komunikovať túto tabuizovanú a ťažkú tému pre verejnosť. Zámerom projektu je vytvárať autorské divadelné  predstavenia, ktoré budú prezentované širokej verejnosti a žiakom základných škôl s následnou diskusiou. Divadelné predstavenia sú výsledkom spoločnej práce v dramaterapeutických dielňach detí a mladých ľudí OZ Kolobeh života a študentov herectva Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove. Z tejto spolupráce vzišli doteraz dve autorské divadelné predstavenia „Päť jazykov lásky“ a „Čiernobiely svet“.

4) KOLOBEH  SPOMIENOK