NAŠE  PROJEKTY:

„Uvedom si svoje talenty a dary“.
Všetky aktivity tohto projektu sú zamerané na uvedomenie si svojej hodnoty, talentov a darov. Deti i dospelých vedieme k aktívnemu uvedomovaniu si seba samého prostredníctvom činností a hier komponovaných pre rozvoj ich talentov počas letných táborov aj víkendových terapeutických pobytov. Taktiež motivujeme deti, aby premýšľali o svojom budúcom zamestnaní a snažíme sa ich v tom podporovať. Zabezpečujeme im doučovanie, návštevy záujmových krúžkov, pomáhame im nájsť konkrétne zamestnanie, či zabezpečiť pravidelné stretnutia s psychologičkou. Môžeme tak zistiť, čo ich trápi a nájsť pre ne motiváciu.

 

„Komunikuj s láskou alebo päť jazykov lásky“.
Tento projekt pomáha našim deťom i dospelým pochopiť, že vo vzťahoch je najdôležitejšia komunikácia, ktorá veľakrát zlyháva na vzájomnom nepochopení, neporozumení či pocite nelásky.  Učíme sa uvedomiť si svoj dominantný jazyk lásky, ale poznať a naučiť sa prejavovať prostredníctvom všetkých piatich jazykov lásky. Tomu sú prispôsobené aktivity a hry počas letných táborov aj víkendových terapeutických pobytov. Projekt tiež podporuje vzájomnú komunikáciu medzi deťmi nielen počas pobytov, ale aj v období medzi nimi, jednak podporou osobných stretnutí či prostredníctvom sociálnych sietí.

 

„Pošli pomoc ďalej“.
Hlavnou myšlienkou tohto projektu je poslať pomoc ďalej, stať sa pomáhajúcim, aby si nikto nezvykal len „nastavovať dlaň“ či neuviazol v pozícii obete. Budujeme si vlastnú dobrovoľnícku základňu. Mnohými aktivitami podporujeme naše deti, aby vrátili či posúvali pomoc ďalej, napr. rôznymi službami v ubytovacích zariadeniach našich terapeutických pobytov a letných táborov: umývanie a utieranie riadu, zametanie, čistenie a pletie vonkajších priestorov. Taktiež zapájame dospelých aj deti do dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú zamerané na získavanie finančných aj materiálnych potrieb, napr. zbierka Dni nezábudiek Ligy za duševné zdravie, materiálne zabezpečenie letných táborov a iné.

 

„Dajme si o sebe vedieť, aby sa mohla utkať sieť“.
Projekt je zameraný na vlastnú propagáciu a networking. V rámci sebazviditeľňovania sú nosnými dve témy. Jednou je propagácia nášho združenia a jeho aktivít, aby sa o nás ľudia dozvedeli a mohli s nami zdieľať svoj osud, alebo sa zapojiť do našich aktivít. Druhou dôležitou témou je „odtabuizovávanie“ smrti, predovšetkým osveta a vzdelávanie v oblasti smútkového poradenstva a smútkovej terapie. V rámci networkingu sa snažíme o nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností, spoluprácu a propagáciu organizácií s podobným zameraním na Slovensku, napr. nezisková organizácia Plamienok na našej webovej stránke a tiež v Čechách, kde ich je v tejto oblasti oveľa viac.

 

„Úplné rodiny pomáhajú neúplným“.
V rámci tohto projektu oslovujeme verejnosti známe, úspešné „úplné rodiny“, ktoré napr. spoločným namaľovaním svojej rodiny vytvárajú pre nás zaujímavé “pexeso spolupatričnosti”, ktoré pomáha pri propagácii a fundraisingu našej organizácie.